ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FEDA MONTAGE BV TE MENALDUM

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten aangegaan door FEDA Montage BV te Menaldum hierna te noemen de opdrachtnemer.
1-2 Bijzondere van de voorwaarden van de opdrachtnemer.
afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1-3 De werkzaamheden worden ofwel in daggeldwerk
(regiewerk) of wel in aangenomen werk uitgevoerd.


Artikel 2 Aangenomen werk
2-1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.
2-2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen. Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving, prevaleert de laatste.
2-3 Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtnemer gehouden zijn aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen.


Artikel 3 Aanbiedingen
3-1 Alle overige aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3-2 Mondelinge aanbiedingen door de opdrachtnemer of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 4 Afspraken
4-1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van de opdrachtnemer binden de laatste niet, voor zover ze door de opdrachtnemer niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.


Artikel 5 Overeenkomst
5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor de opdrachtnemer door zijn schriftelijke bevestiging.
5•2 Elke met de opdrachtnemer aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat de opdrachtnemer van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat de opdrachtnemer zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie de opdrachtnemer zich zal wenden tot Atradius.
5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door de opdrachtnemer bij de aanbieding verstrekt, zijn voor de opdrachtnemer niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.


Artikel 6 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden
6-1 De opdrachtnemer aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
6-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
6-3 Algemene voorwaarden worden slechts door de opdrachtnemer aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden .

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten.
7-1 Op alle door de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Veelvuldige openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van de opdrachtnemer en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
7-2 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van de opdrachtnemer om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.


Artikel 8 Verplichtingen van de opdrachtnemer.
8-1 De opdrachtnemer is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
8-2 De opdrachtnemer aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.


Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever.
9-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken;
a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goed keuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.) zo nodig in overleg met de opdrachtnemer.
b. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk wordt uitgevoerd.
c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van bouwstoffen, materialen, werktuigen en materieel.
d. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.
e. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen, e.d.
f Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen.
9-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
9-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
9-4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Extra onvoorziene kosten.
10-1 In alle gevallen wordt door de opdrachtnemer onder "grond" of bodem specie verstaan, niet verontreinigde grond of bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte analyses.
10-2 Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van de opdrachtnemer, tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van de betreffende stoffen.

Artikel11 Uitbesteding werk aan derden.
11-1. Opdrachtgever machtigt de opdrachtnemer om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.


Artikel 12 Nadere bepalingen indien de opdrachtnemer als opdrachtgever optreedt.
12-1 De opdrachtnemer dient FEDA Montage BV op zijn eerste verzoek een schriftelijke opgave te verstrekken van alle werknemers die door opdrachtgever of door een derde in het kader van die uitvoering aan het werk zijn gesteld of zullen worden gesteld.
12-2 De opdrachtnemer zal FEDA Montage BV op zijn eerste verzoek de loonstaten van die werknemers ter inzage verstrekken, schriftelijke opgave doen van de plaatsen waar door die werknemers werk is verricht en opgave doen van de aldaar gewerkte uren.
12-3 De opdrachtnemer staat jegens FEDA Montage BV in voor de tijdige nakoming van al zijn verplichtingen. Voortvloeiende uit de sociale verzekeringswetten en uit de wet op de loonbelasting ten aanzien van de hierboven bedoelde werknemers.
12-4 De opdrachtnemer is verplicht FEDA Montage BV op zijn eerste verzoek schriftelijk op te geven de naam en het adres van de bedrijfsvereniging waarbij de opdrachtnemer is ingeschreven, zijn loonbelastingnummer, en / of geldig bewijs van inschrijving bij de bedrijfsvereniging ter inzage te verstrekken.
12-5 De opdrachtnemer is verplicht FEDA Montage BV op zijn eerste verzoek een verklaring te tonen inzake opdrachtnemer zijn betalingsgedrag bij die bedrijfsvereniging en een verklaring inzake zijn afdracht van loonbelasting, één en ander als bedoeld in het kader van de in de Wet Ketenaansprakelijkheid (verder te noemen WKA) vastgestelde richtlijnen.
12-6 De opdrachtnemer zal moeten aantonen dat hij c.q. de in lid 9 bedoelde derde een volledige en correcte administratie voert met betrekking tot de verschuldigde bedragen aan de bedrijfsvereniging en ontvanger der directe belastingen betreffende zijn werknemers.
12-7 FEDA Montage BV heeft steeds het recht de door de opdrachtnemer ter zake van het werk verschuldigde premies en loonbelasting van de door FEDA Montage BV aan de opdrachtnemer te betalen aanneemsom of koopsom in te houden en namens de opdrachtnemer aan de betreffende bedrijfsvereniging respectievelijk voornoemde ontvanger te voldoen.
12-8 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is de opdrachtnemer op eerste verzoek van FEDA Montage BV verplicht ter zake van het betreffende werk een G-rekening te openen als in de WKA bedoeld. FEDA Montage BV zal het recht hebben het gedeelte van de door hem aan de opdrachtnemer te betalen aanneemsom of koopsom, dat wordt gevormd door de bedragen die ten aanzien van de in lid 1 bedoelde werknemers zijn verschuldigd voor premies en loonbelasting, op die G-rekening over te maken.
Deze overmaking strekt FEDA Montage BV tot kwijting voor het betreffende gedeelte van de aanneemsom of koopsom. Indien en zolang de opdrachtnemer FEDA Montage BV nog niet schriftelijk van het geopend zijn van de G-rekening in kennis zal hebben gesteld zal FEDA Montage BV gerechtigd zijn het betreffende bedrag op de aanneemsom of de koopsom in te houden.
12-9 De opdrachtnemer is niet bevoegd enig deel van de overeenkomst door derden te doen uitvoeren dan na van FEDA Montage BV daartoe verkregen schriftelijke goedkeuring.
12-10 Ingeval de opdrachtnemer enig deel van de overeenkomst door een derde doet uitvoeren, zal hij dit doen ingevolge een overeenkomst waarin mutaties leden 1 t/m 11 van dit artikel zijn opgenomen.
12-11 Ingeval van niet nakoming van de door de opdrachtnemer van één van deze hiervoor genoemde verplichtingen, verbeurd hij aan FEDA Montage BV een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de tussen FEDA Montage BV en de opdrachtnemer geldende aanneemsom of koopsom, onverminderd het recht van FEDA Montage BV om bovendien de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.


Artikel 13 Prijzen.
13-1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, op sociale bepalingen, heeft de opdrachtnemer het recht algehele verrekening te verlangen.
13-2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 14 Materialen.
14-1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
14-2 Goederen die de opdrachtnemer tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen, kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke verrekening. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, setting, dikte enz. behoeven geen reden tot af keuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door de opdrachtnemer doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 15 Meer- en minderwerk.
15-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
15-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
15-3 Door de opdrachtnemer te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.


Artikel 16 Annuleren.
16-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door de opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kosten de prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens de opdrachtnemer gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresenteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan de opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht de opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
16-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt de opdrachtnemer zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
16-3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk anders is overeengekomen.
 

Artikel 17 Opleveringstermijnen.
17-1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
17-2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor de opdrachtnemer geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.
17-3 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
Artikel 18 Oplevering.
18-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop de opdrachtnemer de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde en/of gebouwde in gebruik heeft genomen.
18-2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke de opdrachtnemer niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel 21 "Overmacht" genoemd.


Artikel 19 Reclame.
19-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, de opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
19-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering de opdrachtnemer, uitsluitend schriftelijk, wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
19-3 De opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de schriftelijk ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
19-4 Gebreken als gevolg van de wijzigingen en bewerking door de opdrachtgever en/of derden, slijtage en/of klimatologische omstandigheden worden niet door de opdrachtnemer vergoed.
19-5 Indien de reclame gegrond is, zal de opdrachtnemer hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.
19-6 Het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de opdracht.


Artikel 20 Aansprakelijkheid.
20-1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, houtaantastend ongedierte en dergelijke;
e. Enig andere van buiten afkomende oorzaak.
20-2 De opdrachtnemer is maximaal aansprakelijk voor schade tot de factuurwaarde met als absolute maximum hetgeen is verzekerd. Het betreft hier schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van de opdrachtnemer of van hen, die door de opdrachtnemer te werk zijn gesteld op de aan de opdrachtnemer opgedragen werk(en).
20-3 De opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor directe schade. Geleden bedrijf- en / of gevolgschade, immateriële schade en winstderving valt buiten de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.
20-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico's en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van de opdrachtnemer.
20-5 De opdrachtnemer is na oplevering en goedkeuring door de opdrachtgever van het geleverde niet aansprakelijk voor afwijkingen ten opzichte van de opdracht, waarvoor deze goedkeuring is verleend.
20-6 De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade conform het hierboven gestelde tot maximaal 5 jaar na levering.


Artikel 21 Overmacht.
21-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar de opdrachtnemer of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van de opdrachtnemer.
Ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van de opdrachtnemer, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor de opdrachtnemer overmacht op, die de opdrachtnemer ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
21-2 De opdrachtnemer is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.


Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud.
22-1 Zolang de opdrachtnemer geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van de opdrachtnemer.
22-2 De opdrachtnemer heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
22-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.


Artikel 23 Wanprestatie en ontbinding.
23-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal de opdrachtnemer ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
23-2 De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft de opdrachtnemer eveneens, indien de opdrachtgever in staat is van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derden c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die de opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.


Artikel 24 Betaling
24-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
24-2 De opdrachtnemer is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
24-3 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat de opdrachtnemer zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.


Artikel 25 Geschillen.
25-1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten
overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het
verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van de opdrachtnemer, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
25-2 De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van de opdrachtnemer onverlet, om een geschil naar aanleiding van een aannemingsovereenkomst voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland.